အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, April 6, 2011

တူညီတဲ့ ဆႏၵတစ္စံု


“တူညီတဲ့ ဆႏၵတစ္စံု”
မိခင္မွဖြား
 ထိုသည့္သားသည္
  မာတာမိခင္
   ေက်းဇူးရွင္ကို
    မ်က္ကြယ္ျပဳထား
     ေမ့ႏိုင္ျငားေလာ….။
အေၾကာင္းမသင့္
 ဆပ္ခြင့္မႀကံဳ
  ေက်းဇူးဂုဏ္ကို
   ေသြေဖာက္ပ်က္ျပဳန္း
    ေက်းဇူးတံုးဟု
     ဆိုအံ့ေလာ….။
ေရာင္ျခည္တစ္ေထာင္
 အလင္းေဆာင္သည့္
  ေလာကေမွာင္ခြင္း
   ရွင္ေနမင္းေတာင္
    သံုးကၽြန္းလင္းခိုက္
    တစ္ကၽြန္းမိုက္သတဲ့…။
ထုိမွ်ေလာက္ပင္
 သူ႔ျဖစ္အင္ေၾကာင့္
  စြမ္းစမဲ့တုံ
   ေက်းဇူးဂုဏ္ေပ်ာက္
    ဆိုအံ့ေလာ……။
ႏွာေခါင္းႏွစ္ေပါက္
 သက္ေထာက္ရပ္တည္
  လူတူမည္လည္း
   မညီဘ၀
    က,ရေထြေထြ
     ဇာတ္စင္ကမၻာ
      ဤလူ႔႐ြာ၀ယ္
       ဇာတ္လိုက္ခ်ည္းသာ
        ျဖစ္လိုသာတည္း။
သူ (သရက္)
Thursday, April 7, 2011 (6:43 AM)

0 comments:

Post a Comment