အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, March 1, 2011

စိတ္ခရီးစိတ္ခရီး
ေဆာင္းကုန္ေႏြဦး
သည္ခါထူး၀ယ္ 
ရင္၀ယ္ေမာလ်
တမ္းတဘယ္မ႐ႊင္
မၾကင္ဘယ္စိမ္း
သူမတိမ္းမင့္…..။
ေလ့လင့္႐ြက္ေၾကြ
ငွက္ေတေလမဟုတ္
သိဥာဏ္ေစရာ
ေတာ္ရာေနျငား
လူသားေပမို႔
ေဆြးတမံု႔…။
ဒို႔ရပ္တိုင္းျပည္
မိျမန္ျပည္သည္
သစ္တမ္းတစ္ႏွစ္
ထပ္ဆင့္ရစ္ေသာ္
ယိုယြင္းေသာ္ထင့္
ရင့္(က်က္)ေသာ္ထင့္…။
တို႔ဘိုးဘြားေမြ
သုခုေမြႏွင့္
စဥ္လာထံုးတမ္း
လန္းၿမဲလန္းေလာ
ယုတ္ဆဲေလာ…။
မိဘဆရာ
ေဆြသဟာႏွင့္
ငယ္ေပါင္းေရာင္းရင္း
တအူတံုဆင္းေကာ
ခန္႔က်န္းသာေလာ
မာပါေလာ…။
ကစဥ့္ကလ်ား
စိတ္ေစစားရာ
ေ၀းရ႒ာမွ
ဒို႔ဘ၀သည္
ကဗ်ာမလွ
စာမက်ေသာ္
ေရာ္ရည္မွန္းခ်င့္ လြမ္းလို႔ထင့္...။
သူ (သရက္)
1st March 1, 2011

0 comments:

Post a Comment