အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, February 10, 2011

အမ္ေအစာေမးပဲြလမ္းညႊန္POST GRADUATE INSTITUTE OF PĀLI AND BUDDHIST STUDIES
University of kelaniya
Colombo, sri lanka

Exam guide for m.a

By Ven. Uttamānanda
(upper min hla, Myanmar)M.e-1372              b.e-2554           c.e-2010

အထက္ပါစာေမးပဲြလမ္းညႊန္စာအုပ္ကို ဖံုး-၀၇၅၅၂၅၉၃၈၅၊ 

၀၇၅၅၉၆၇၁၇၄  တို႔တြင္ ဆက္သြယ္မွာၾကားႏိူင္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment